راهکار نرم افزاری دانشگاهی و پژوهشگاهی شرکت راهکار مدیریت منابع مانی در  روزنامه دنیای اقتصاد درج شد.