لیست ویدئوها
aparat-film
راهنمای کاربری درخواست کالا
aparat-film
راهنمای تایید درخواست کالا
aparat-film
راهنمای تهیه دستور خرید
aparat-film
راهنمای سامانه تدارکات - بخش حسابداری
aparat-film
راهنمای مدیریت تایید دستور خرید
aparat-film
راهنمای ثبت فاکتور خرید
aparat-film
راهنمای ارسال به انبار
aparat-film
راهنمای گرنت اساتید